Indkaldelse til ordinær generalforsamling!

Hermed indkaldes til Værløse Basketball Klubs ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2018 kl. 1800, i Søndersøhallens mødelokale 1. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand (jf. bestemmelserne i § 11). 7. Valg af kasserer (jf. bestemmelserne i § 11) 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jf. bestemmelserne i § 11). 9. Valg af 2 suppleanter (jf. bestemmelserne i § 11). 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant (jf. bestemmelserne i § 14). 11. Valg til eventuelle udvalg. 12. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være klubbens bestyrelse i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har dels alle klubbens medlemmer over 14 år, som har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, dels én forælder til hvert medlem under 14 år, som har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontinentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Bestyrelsen