Vedtægter

Vedtægter for Værløse Basketball Klub (VBBK)

Med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2023.

 

 

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Værløse Basketball Klub i daglig tale kaldet VBBK, Værløse Basket eller Værløse Basketball. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

 

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Stk. 1 Værløse Basketball Klubs formål er at give mulighed for udøvelse af basketballspillet under gode idrætslige forhold til glæde for klubbens medlemmer, samt medvirke til fremme af kammeratskabet klubbens medlemmer og andre imellem.

Stk. 2 Til fremme af formålet kan klubben påtage sig økonomiske forpligtelser, herunder ansættelse af trænere og spillere og eventuelt andet personale.

Stk. 3 Klubben kan endvidere opbygge en formue, herunder eje anparter, aktier og andre ejerandele i selskaber, hvis formål er i overensstemmelse med klubbens formål. Deltagelse i selskaber må dog aldrig medføre, at klubben påtager sig hæftelse, hvis størrelse ikke på forhånd er begrænset til bestemte beløb.

Stk. 4 Klubben kan ikke påtage sig forpligtelser af uvis størrelse, ligesom det ligger uden for klubbens formål at optage lån eller påtage sig kautionsforpligtelser, med mindre dette er godkendt på en generalforsamling.

 

§ 2 A HÆFTELSESFORHOLD

For Værløse Basketball Klubs forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Værløse Basketball Klub er medlem af Danmarks Basketball Forbund (DBBF) samt andre organisationer og foreninger, som bestyrelsen finder relevant.

 

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.

Medlemsoptagelse for personer under 18 år kræver forældres eller værges underskrift og hæftelse.

 

§ 5 KONTINGENT

Retningslinjer for kontingentopkrævningen fastlægges af bestyrelsen og meddeles via hjemmesiden.

 

§ 6 UDMELDELSE, EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før næste opkrævning.

Til gyldig udmeldelse kræves endvidere, at det pågældende medlem ikke på udmeldelsestidspunktet er i kontingentrestance. Ved udmeldelse midt i en kontingentperiode vil et evt. restkontingent ikke kunne refunderes.

Når et medlem er i kontingentrestance, svarende til opkrævningsperioden, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Nyt medlemskab kan ikke finde sted, før al gæld til klubben er betalt.

Ved andet brud på disse vedtægter kan bestyrelsen ligeledes ekskludere et medlem. Denne afgørelse kan begæres forelagt en generalforsamling til afgørelse.

 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med 4 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside og ved opslag med tilhørende dagsorden i Søndersøhallen.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har dels alle klubbens medlemmer over 15 år, som har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, dels én forælder til hvert medlem under 15 år, som har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontinentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 

 

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand (jf. bestemmelserne i § 11).
 • Valg af kasserer (jf. bestemmelserne i § 11)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jf. bestemmelserne i § 11).
 • Valg af højst 2 suppleanter (jf. bestemmelserne i § 11).
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant (jf. bestemmelserne i § 14).
 • Valg til eventuelle udvalg.
 • Eventuelt.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt indgiver begrundet begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 14 dage før afholdelse ved meddelelse på klubbens hjemmeside og ved opslag med tilhørende dagsorden i Søndersøhallen.

 

§ 10 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 5 medlemmer sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog undtagelser herfra i § 15 og 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger optages i det omfang dirigenten bestemmer i et referat. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.

 

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Klubben tegnes af formand i forening med kasserer eller 2 bestyrelsesmedlemmer. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans plads.

Bestyrelsen består af 5 personer valgt af generalforsamlingen – en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling med en næstformand samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Til bestyrelsen vælges højst 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

§ 12 BESTYRELSENS KONSTITUERING MV.

Bestyrelsen tiltræder 1. maj og konstituerer sig (jf. bestemmelserne i § 11) på først afholdte bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

 

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret 1/1 – 31/12.

Bestyrelsen skal i hvert års januar måned afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges, for to år af gangen, to kritiske revisorer og én revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med deres påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang og ret til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 4 uger med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 16 KLUBBENS OPHÆVELSE

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 17 KLUBBENS AKTIVER VED OPHÆVELSE

Når klubbens opløsning er vedtaget på en generalforsamling ved lovlig beslutning, tilfalder eventuelle aktiver efter afvikling af påhvilende økonomiske forpligtelser DBBF (Danmarks Basketball Forbund).